Regulamin

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu i zapoznanie się z prawami i obowiązkami Wydawcy.

Niniejszy Regulaminy stanowi integralną część prawnie wiążącej umowy zawieranej pomiędzy Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław (dalej: PRO) a osobą fizyczną, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (dalej: Wydawca).

Pełen dostęp do Serwisu optAd360 i Konta mają tylko podmioty upoważnione przez PRO, w tym

1. Wydawcy, którzy zaakceptowali warunki niniejszego Regulaminu oraz założyli Konto, albo

2. Wydawcy, którzy zawarli z PRO indywidualne umowy współpracy oraz założyli Konto.

KORZYSTANIE Z USŁUG OFEROWANYCH WYDAWCY JEST UZALEŻNIONE OD ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU.
KORZYSTAJĄC Z USŁUG PRO JAKO WYDAWCA, NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI REGULAMINU.

DLA WYDAWCÓW, KTÓRZY ZAWARLI Z PRO INDYWIDUALNE UMOWY O WSPÓŁPRACY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY WARUNAKMI REGUALMINU A WARUNKAMI TEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY, WIĄŻĄCE SĄ POSTANOWIENIA TEJ INDYWIDUALNEJ UMOWY. W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO §6 – §11 REGULAMINU.

§1 DEFINICJE

1. Konto – część Serwisu stanowiąca indywidualne konto Wydawcy, w którym udostępniane są mu informacje m.in. o ilości emisji reklam, eCPM, przychodach oraz jego wynagrodzeniu.

2. PRO – Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braci Gierymskich 76, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000520454, NIP 8943054999 adres e-mail: info@optad360.com

3. Regulamin – niniejszy Regulamin stanowiący umowę wiążącą PRO z Wydawcą, określający warunki korzystania z usług PRO oraz regulujący prawa i obowiązki PRO oraz Wydawcy.

4. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Wydawcę Konta w Serwisie.

5. Reklama – jednostki graficzne, tekstowe lub multimedialne promujące działalność podmiotów zlecających emisję Reklamy.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Serwis – serwis PRO działający w domenie optad360.com, za pośrednictwem, którego możliwa jest rejestracja Konta i świadczenie Usług przez PRO.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PRO na rzecz Wydawcy za pośrednictwem Serwisu.

9. Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej rejestrująca Konto w Serwisie i korzystająca z Usług PRO w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 DOSTĘP DO KONTA

1. Pełen dostęp do Konta może uzyskać Wydawca na warunkach przewidzianych w Regulaminie, który zawarł indywidualną umowę o współpracy z PRO lub wyłącznie zaakceptował warunki umowy przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Dostęp do Konta może uzyskać jedynie Wydawca, który posiada pełnię praw do prowadzonego przez siebie serwisu i publikowanych w nim treści, czy innych materiałów oraz nie dopuszcza się naruszenia przepisów prawa i dobrych obyczajów. W przypadku stwierdzenia przez PRO złamania przynajmniej jednego z warunków, o którym mowa powyżej, PRO uprawnione jest do odmowy udzielenia dostępu do Konta.

3. Akceptując warunki Regulaminu, Wydawca jednocześnie oświadcza, że jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Konta dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

§3 UDZIELENIE I ZAKRES LICENCJI

1. Na podstawie Regulaminu, PRO udziela Wydawcy ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego prawa do korzystania z Konta, w celu zarządzania oferowanymi przez PRO Usługami.

2. Wydawca nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Serwisu i Konta. PRO zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Konta. Żadnego z postanowień niniejszego Regulaminu nie należy rozumieć jako skutkującego przeniesieniem lub zobowiązaniem do przeniesienia praw własności intelektualnej, w tym zwłaszcza autorskich praw majątkowych – przez PRO na Wydawcę. Jakiekolwiek korzystanie z Konta przez Wydawcę podlega warunkom i postanowieniom Regulaminu.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Warunkiem rejestracji Konta w Serwisie oraz zawarcia umowy z PRO za jego pośrednictwem jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).

2. PRO nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty elektronicznej Wydawcy oraz łącz teleinformatycznych, z których korzysta Wydawca.

3. PRO zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu i Konta w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do tego.

§5 REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja Konta jest obligatoryjna w przypadku chęci zawarcia umowy przez Wydawcę z PRO m.in. w zakresie sprzedawania reklam oraz zarządzania powierzchnią reklamową na serwisach Wydawcy powierzonych PRO. Wydawca przed rejestracją zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki określone w Regulaminie. Dokonując poprawnej Rejestracji Wydawca otrzymuje dostęp do Konta.

2. W celu dokonania Rejestracji, Wydawca powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na podstronie Serwisu, podając w nim następujące dane:

a. imię,

b. nazwisko,

c. adres e-mail,

d. numer telefonu,

e. język, którym posługuje się użytkownik,

f. nazwa podmiotu gospodarczego (jeżeli dotyczy),

g. adres siedziby,

h. walutę, w której chce dokonywać rozliczeń.

3. Po wypełnieniu pól formularza danymi wskazanymi w §5 ust. 2 zostanie utworzone Konto, z którego Wydawca może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowania).

4. Wydawca zakładając Konto jednocześnie oświadcza, że:

a. podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Wydawca rejestrując Konto uzyskuje stały dostęp do informacji o ilości emisji reklam, eCPM, przychodach, wynagrodzeniu, o którym mowa w §8.

6. Wydawca zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Wydawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować PRO, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

7. Konto prowadzone jest na rzecz Wydawcy przez czas obowiązywania indywidualnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy PRO a Wydawcą.

8. Z momentem założenia Konta następuje zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych między PRO a Wydawcą w zakresie prowadzenia Konta.

9. Z momentem rozwiązania umowy z PRO zawartej na odległość lub z momentem rozwiązania odrębnej, indywidualnej umowy z PRO, Konto zostanie usunięte, a jednocześnie zostanie rozwiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Wydawca, który zawarł odrębną, indywidualną umowę z PRO lub umowę wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin może w każdym czasie, nieodpłatnie usunąć Konto, jednak umowa z PRO dalej obowiązuje, a Wydawca utraci jedynie dostęp do informacji związanych ze sprzedażą i zarządzaniem reklamami Wydawcy.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY

1. Wydawcy zabrania się:

a. rozprowadzać, kopiować, wynajmować, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować, tłumaczyć Serwisu lub udzielać na niego sublicencji;

b. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować Serwisu, tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych;

c. podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Serwisu na podstawie kodu skompilowanego;

d. użytkować Serwisu w połączeniu z nieautoryzowanym, nielegalnym, fałszywym lub modyfikowanym sprzętem albo oprogramowaniem;

e. naruszać przepisów, rozporządzeń, ustaw lub praw PRO albo stron trzecich w związku z dostępem lub korzystaniem z Konta;

f. udostępniać dostępu do Konta osobom trzecim, w szczególności na rzecz osób nie zaliczających się do grona Wydawcy,

g. wykorzystywać dostęp do Konta w sposób inny niż zgodny z umową o współpracy z PRO,

h. prowadzić działalność w Internecie naruszającą dobre obyczaje i zasady życia społecznego, w tym przywłaszczać czyjeś prawa autorskie czy generować sztuczny ruch we własnym serwisie,

i. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. W przypadku stwierdzenia przez PRO naruszenia warunków Regulaminu przez Wydawcę, PRO może wypowiedzieć zawartą umowę w trybie natychmiastowym, uniemożliwiając dostęp lub korzystanie z całości lub części Konta oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec niedozwolonemu użytkowaniu Serwisu i Konta.

3. PRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania Wypłaty, o której mowa w §8 Regulaminu w sytuacji stwierdzenia przez PRO naruszenia przez Wydawcę warunków Regulaminu, którego konsekwencją jest wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI PRO

1. PRO zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Wydawców polegających na monetyzacji serwisów internetowych i aplikacji.

2. PRO podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i Konta oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług pod względem technicznym oraz formalno-prawnym, a także świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.

3. PRO będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

4. Aktualizacja, o której mowa w §7 ust. 3 powyżej, dokonywana będzie przez PRO bez obciążania Wydawcy jakimikolwiek kosztami.

5. PRO podejmuje także wszelkie środki organizacyjne, techniczne i prawne, w celu ochrony danych Wydawcy.

6. PRO nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków Wydawcy, przerw w działalności lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu z przyczyn niedotyczących PRO.

7. PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Wydawcę z Konta i Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Wydawca łączy się z Kontem.

8. PRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Konta niezależne od PRO, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

9. PRO nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z użytkowaniem Serwisu lub Konta, wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które PRO nie ma wpływu, jak również niedogodności spowodowane działaniem siły wyższej.

§8 OPŁATY

1. Wynagrodzenie wypłacane Wydawcy uzależnione jest od przychodów PRO, uzyskanych z działalności Wydawcy za pośrednictwem Serwisu i stanowi ono kwotę, pomniejszoną o prowizję PRO za udostępnienie Konta i Usług.

2. Wynagrodzenie Wydawcy określone jest w Koncie w zakładce „Płatności”.

3. Wynagrodzenie z tytułu uzyskanych przychodów jest wypłacane Wydawcy dopiero wówczas, gdy kwota wynagrodzenia przekroczy wartość 50 jednostek waluty, którą Wydawca wybrał przy rejestracji Konta.

4. PRO zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia należnego Wydawcy w terminie do 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest pełen miesiąc kalendarzowy.

5. Wynagrodzenie dla Wydawcy będzie płatne każdorazowo na podstawie właściwego dokumentu księgowego, z którego wynikać będzie wartość przychodu PRO z działalności Wydawcy oraz prowizja PRO.

6. Wynagrodzenie płatne będzie za pośrednictwem metody płatności wybranej przez Wydawcę w Koncie.

§9 ZMIANY UMOWY

1. PRO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn rozumianych jako:

a. przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, w szczególności rozszerzenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu lub świadczonych Usług,

b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usług i funkcjonowania Serwisu,

c. zmiany zasad rozliczeń i płatności,

d. konieczności dostosowania Regulaminu do prawomocnych orzeczeń lub decyzji kompetentnych organów,

e. konieczności usunięcia błędów lub niejasności, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,

f. zmiany danych PRO takich jak danych adresowych, nazw, numerów, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

2. O wszelkich zmianach Regulaminu PRO poinformuje Wydawcę za pośrednictwem strony internetowej optad360.com oraz w miarę możliwości, bezpośrednią wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Wydawcę podczas rejestracji. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie przekazywane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i będzie wskazywać datę wejścia w życie zmian Regulaminu, umożliwiając tym samym Wydawcy wypowiedzenie umowy, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu z 5-dniowym okresem wypowiedzenia przy utrzymaniu poprzednich warunków i w konsekwencji zaprzestanie korzystania z Konta i Usług PRO przez Wydawcę oraz utratę dostępu do niego przed wejściem w życie zmienionych warunków Regulaminu.

3. Brak dostarczenia wypowiedzenia na adres e-mail info@optad360.com lub listownie na adres siedziby PRO wskazany w §1 ust. 2 przed wejściem w życie zmienionych warunków Regulaminu, jak również kontynuację korzystania z Konta uznaje się za milczącą akceptację nowych warunków przez Wydawcę.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. PRO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Wydawcy oraz za następstwa działań podjętych przez Wydawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2. W granicach obowiązującego prawa, PRO nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, czy też rękojmi odnoszących się do Usług (łącznie ze wszystkimi treściami, które zawierają), włączając w to między innymi wszelkie domniemane gwarancje zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw podmiotów trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej).

3. PRO nie gwarantuje, że Usługi będą dostępne nieprzerwanie, bezpieczne i wolne od błędów, wszelkie usterki i błędy w Usługach będą skorygowane.

4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, w żadnym przypadku PRO, ani jego pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy oraz członkowie organów i dostawcy Usług nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane, przykładowe ani wynikowe szkody, włączając w to między innymi utratę zysków, danych, możliwości użytkowania, renomy lub innych dóbr niematerialnych, wynikające z dostępu lub braku dostępu oraz korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu i Konta oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, działań lub treści innych Wydawców lub podmiotów zewnętrznych, bądź nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmian wprowadzonych do treści, niezależnie od tego, czy PRO został powiadomiony o możliwości zaistnienia takich szkód.

5. Niezależnie od powyższego, w żadnym przypadku odpowiedzialność łączna PRO wobec Wydawcy, odnosząca się do wszystkich roszczeń wynikających lub dotyczących Usług bądź niniejszego Regulaminu, nie może przekroczyć sumy opłat, o ile takie wystąpiły, które PRO uiściła lub była zobowiązana do uiszczenia na rzecz Wydawcy w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wystąpienia z roszczeniem. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody, o którym mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie bez względu na podstawę odpowiedzialności (niedotrzymanie warunków, umowa, delikt, ustawa i inne), niezależnie od sposobu złamania zobowiązania, a także w odniesieniu do wszelkich zdarzeń, Usług oraz Regulaminu, z wyłączeniem szkód na osobie oraz szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

§11 CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. Zarówno PRO jak i Wydawca w każdym momencie trwania współpracy mają prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn za 30-dniowym okresem wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony. W ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, Wydawca traci dostęp do Konta i jest zobowiązany do zaniechania korzystania z tego Konta.

3. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe o świadczenie usług elektronicznych, w tym umowa o prowadzenie i zarządzanie Kontem.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. PRO jest administratorem danych osobowych Wydawcy, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO.

2. PRO przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na PROu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. PRO zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych Wydawcy stosować wytyczne obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a które zostały wskazane w §12 ust. 2 powyżej, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania Umowy.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez PRO podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, podmiotom obsługującym płatności internetowe oraz kancelariom prawnym.

6. Dane osobowe Wydawcy mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o standardowe klauzule umowne.

7. Z tytułu przetwarzania przez PRO danych osobowych, Wydawcy przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia Umowy i uzyskania dostępu do Konta. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

9. PRO zobowiązuje się by do przetwarzania danych Wydawcy zostały dopuszczone jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się pisemnie do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout) Serwisu stanowią przedmiot praw majątkowych, praw własności przemysłowej PRO.

2. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody PRO, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego PRO i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§14 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduje prawo polskie. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla PRO. W przypadku sporów z przedsiębiorcą jednoosobowym zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§15 REKLAMACJE

1. Wydawca może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez PRO usług.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres e-mail PRO (info@optad360.com).

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Wydawca zarejestrował Konto, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PRO zwraca się do Wydawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez PRO prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

5. Wydawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, przez które Strony rozumieją wszelkie informacje, przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w związku z umową, których Strona nie określiła jako nadające się do rozpowszechniania, a w szczególności wszystkie programy, technologie, kody programowe, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumentacje związane z wykonywaniem umowy, częstotliwości kliknięć, stawki kliknięć, liczby odsłon jednostek reklamowych oraz inne statystyki charakteryzujące Serwis Wydawcy.

2. Informacje poufne, o których mowa w ust.1 powyżej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania umowy.

3. Każda ze Stron może ujawnić informacje poufne, określone w ust.1 powyżej, tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia drugiej Strony lub jeżeli to wynika z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, a ujawnienie takie jest obowiązkowe, a druga Strona ma możliwość kontroli ujawnianej informacji.

4. W przypadku udokumentowania ujawnienia informacji poufnych Strona poszkodowana ma prawo do odszkodowania w wysokości 10.000 zł, a Strona, która informacje ujawniła zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty wskazanej w niniejszym zdaniu kary umownej, na pierwsze pisemne żądanie drugiej strony. Powyższe nie wyklucza możliwości odrębnego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa kwotę zastrzeżonej kary umownej z zastrzeżeniem§ 10 ust. 5 Regulaminu.

5. Powyższe zobowiązanie dotyczy czasu, w którym umowa jest realizowana, a także po jej zakończeniu niezależnie od sposobów jej zakończenia.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okażą się nieważne lub niewykonalne, Strony ułożą swoje prawa i obowiązki umowne w taki sposób, aby doprowadzić do celu możliwie najbliższego celowi, jaki obejmowały te nieważne lub niewykonalne postanowienia. W szczególności w miejsce nieważnych lub niewykonalnych postanowień Regulaminu wejdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

7. Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Wydawcą i PRO w odniesieniu do uprawnienia do korzystania z Serwisu i Konta, jeżeli strony nie zawarły dodatkowej, indywidualnej umowy o współpracy, a także poza danymi dotyczącymi wysokości prowizji PRO oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wynikających z Regulaminu nie powoduje zrzeczenia się tych praw. PRO może przekazać swoje prawa własności do Konta, prawa własności intelektualnej oraz wszelkie prawa wynikające z Regulaminu, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnemu podmiotowi, w szczególności na skutek fuzji, przejęcia, przekształcenia, przeniesienia części lub całości przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu. W takim przypadku Wydawca zostanie uprzednio poinformowany i będzie miał możliwość niewyrażenia zgody na zmianę, zgodnie z procedurą zmiany Regulaminu opisaną w § 9 ust. 2 i 3 wyżej.

8. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie optad360.com w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnym momencie, wybranym przez Wydawcę.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

Data wejścia w życie Regulaminu: 09.08.2021 r.

Rejestracja do sieci optAd360

Zwiększ swoje zyski z reklam!

Dołącz do grona zadowolonych wydawców, którzy dzięki optymalizacji przestrzeni reklamowych przy użyciu naszej technologii zaczęli generować większe zyski.

Zarejestruj się