Polityka prywatności

Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. (optad360.com)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. (właściciel serwisu optad360.com) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000520454, numer NIP 894-30-54-999, o kapitale zakładowym wynoszącym 6000 zł.

Dane kontaktowe Administratora:

adres: Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, Polska

e-mail: gdpr@optad360.com.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

A. przetwarzane zgodnie z prawem,

B. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

C. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

D. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. DEFINICJE

1. Administrator – spółka Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookies.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

6. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO].

9. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie optad360.com.

10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

11. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.

IV. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. rejestracji konta w Serwisie oraz jego prowadzenia – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, podatkami oraz w celach archiwalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3. przesyłania informacji marketingowych tj. newsletter – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych przy wykorzystaniu metod profilowania, w tym na podstawie oceny preferencji Użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. komunikacji z Użytkownikiem serwisu – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7. informowania o ofertach pracy oraz gromadzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowania działań prowadzących do zawarcia umowy oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Serwis usług z użyciem technologii gromadzącej oraz przetwarzającej dane zapisane w plikach cookies, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

1. Publishers Revenue Optimization przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu rejestracji w Serwisie, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, język, w którym chcesz się kontaktować. Podanie tych danych jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich niepodania Publishers Revenue Optimization nie będzie mógł utworzyć Twojego konta.

2. W celach związanych z komunikacją Publishers Revenue Optimization przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail oraz język, w którym chcesz się kontaktować. Podanie tych danych jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać, przy czym nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na pytania.

3. W celach związanych z przesyłaniem informacji marketingowych, w tym ofert handlowych Publishers Revenue Optimization przetwarza Twój adres e-mail i numer telefonu.

4. W celach związanych z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego, w tym informacje o historii zamówionych i zrealizowanych usług, sposobie korzystania z serwisu czy geolokalizacji.

5. W celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji Publishers Revenue Optimization przede wszystkim przetwarza imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kompetencjach zawodowych oraz dotychczasowym doświadczeniu, oraz inne dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzanie przez okres, w którym pozostajesz aktywnym Użytkownikiem serwisu, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

3. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą wykorzystywane przez czas realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania.

4. Dane zbierane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasy wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy liczone od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane:

A. operatorom płatności internetowych (takim jak PayPal, TransferWise, Payoneer lub Bank Transfer),

B. podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Publishers Revenue Optimization;

C. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Publishers Revenue Optimization;

D. innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Publishers Revenue Optimization informacji związanych z działalnością Publishers Revenue Optimization, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe;

E. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, w szczególności umożliwiających profilowanie Użytkownika.

2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą.

VIII. INFORMACJE O TWOICH PRAWACH

1.Masz prawo w szczególności do:

A. uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

B. sprostowania danych,

C. usunięcia danych,

D. ograniczenia przetwarzania danych,

E. przenoszenia danych,

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora,

G. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,

2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uznasz, że przetwarzanie narusza Twoje prawa lub wolności, w szczególności wynikające z RODO.

3. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

IX. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

1. Twoje dane będą profilowane w celu dostosowania działań marketingowych Administratora do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

X. POLITYKA COOKIES

1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

A. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

B. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. wykorzystuje 3 rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu 1 dzień.
 • Analityczne – zwane statystycznymi – zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na urządzeniu do 2 lat.
 • Reklamowe – zwane też marketingowymi – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu Użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

C. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:

 • Sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej optad360.com – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Stałe – wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika między sesjami. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

D. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

B. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

C. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości;

D. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

E. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

A. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

B. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika.

C. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

D. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

E. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

F. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

G. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Publishers Revenue Optimization sp. z o.o.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa osób wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez ich zgody.

Rejestracja do sieci optAd360

Zwiększ swoje zyski z reklam!

Dołącz do grona zadowolonych wydawców, którzy dzięki optymalizacji przestrzeni reklamowych przy użyciu naszej technologii zaczęli generować większe zyski.

Zarejestruj się