Polityka prywatności

Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. (optad360.com)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520454, numer NIP 894-30-54-999, o kapitale zakładowym wynoszącym 78100 zł (zwany dalej: „Administratorem”) publikująca na stronie: optAd360.com.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres korespondencyjny: Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, Polska.

Adres e-mail: gdpr@optad360.com.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator zapewnia, że ze swojej strony dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony praw oraz interesów osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora.

Administrator zapewnia, że zbierane przez nas dane są:

1. przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

2. przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych celów mających oparcie w stosowanych przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4. przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

III. DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszej Polityki Prywatności użyte zostanie pojęcie pisane wielką literą należy rozumieć je w następujący sposób:

1. Administrator – spółka Publishers Revenue Optimization sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław, KRS 0000520454, NIP 894-30-54-999.

2. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowania, w szczególności takich jak komputer, telefon, tablet. W plikach cookies są zapisywane oraz przechowywane określone informacje, do których następnie w określonych celach mogą uzyskiwać dostęp systemy teleinformatyczne. Najczęściej są one wykorzystywane w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej jak również w celu gromadzenia danych statystycznych pozwalających na zidentyfikowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane przy produktach: optAd360 CMP.

3. Cookies Administratora oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

6. Informacje Anonimowe informacje o Użytkowniku dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, dostarczane Administratorowi za pośrednictwem poszczególnych narzędzi przez niego wykorzystywanych, między innymi takich jak Google Analytics. Z uwagi jednak na rodzaj gromadzonych informacji, Administrator nie ma możliwości przypisania ich do konkretnego użytkownika.

7. Inne technologie śledzące inne niż pliki cookies technologie śledzące, bazujące m.in. na analizie ruchu sieciowego użytkowników (np. SharedID, ID5, Unified ID 2.0, Liveramp ATS).

8. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

9. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

10. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO]).

11. Newsletter – oznacza świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną usługę, polegającą na przesyłaniu użytkownikowi informacji marketingowych w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności.

12. Serwis – oznacza stronę internetową, aplikację lub usługę, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie optad360.com.

13. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

14. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.

IV. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. rejestracji konta w Serwisie oraz jego prowadzenia – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, księgowością oraz podatkami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3. przesyłania Użytkownikowi informacji marketingowych tj. Newsletter – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO w wypadku gdy zgoda na przesyłanie takich treści nie jest wymagana, a interes reklamowy Administratora może być realizowany bez uszczerbku dla interesu Użytkownika,

4. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych przy wykorzystaniu metod profilowania, w tym na podstawie oceny preferencji Użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes reklamowy Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5. komunikacji z Użytkownikiem Serwisu – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

6. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

7. informowania o ofertach pracy oraz gromadzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowania działań prowadzących do zawarcia umowy oraz na podstawie zgody Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

8. dostosowania i rozwoju funkcjonalności Serwisu, w tym jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Serwis usług z użyciem technologii gromadzącej oraz przetwarzającej dane zapisane w plikach cookies, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz zgody Użytkowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,

9. tworzenia archiwum w przypadku zaistnienia po stronie Administratora konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia przez Użytkowania lub osoby trzecie określonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

10. prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych przy korzystaniu w tym celu z Informacji Anonimowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika związane z wykonywaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu rejestracji i korzystania z narzędzi Serwisu oraz systemu optAd360 AI Engine. W tym zakresie Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe jak: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, kraj pochodzenia, język w którym chcesz się kontaktować. Podanie wyżej wymienionych Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W przypadku ich braku Administrator nie będzie miał możliwości utworzenia konta Użytkownika.

2. W celach związanych z komunikacją z Użytkownikiem Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz język, w którym Użytkownik chce porozumiewać się z Administratorem. Ponadto przetwarzane są również inne Dane Osobowe podane przez Użytkowania w treści prowadzonych korespondencji. Podanie tych Danych Osobowych jest w tym zakresie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem jak również możliwości późniejszej obsługi korespondencji przez Administratora. Administrator wskazuje, że na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości zastrzega sobie prawo do archiwizacji historii korespondencji prowadzonej z poszczególnym Użytkownikiem. W związku z powyższym Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem o udostępnienie mu historii zarchiwizowanej korespondencji oraz jej usunięcia.

3. W celach związanych z przesyłaniem za pośrednictwem Newslettera informacji marketingowych, w tym ofert handlowych Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowania: imię oraz adres e-mail. Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do subskrypcji Newslettera. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszej subskrypcji Newslettera. W tym celu konieczne jest kliknięcie w odpowiedni link widoczny w otrzymywanych od Administratora wiadomościach mailowych lub przesłanie stosowanej informacji o rezygnacji z subskrypcji na adres e-mailowy Administratora tj. gdpr@optad360.com.

4. W celach związanych z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkownika: informacje o historii zamówionych oraz zrealizowanych usługach, sposobach korzystania z Serwisu oraz geolokalizacji Użytkownika.

5. W celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji Administrator przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe kandydatów: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kompetencjach zawodowych oraz dotychczasowym doświadczeniu, oraz inne dane przekazane bezpośrednio przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych.

6. W celu optymalizacji Serwisu, wprowadzania nowych funkcjonalności oraz obsługi systemu optAd360 AI Engine Administrator podejmuje szereg działań analitycznych oraz statystycznych z wykorzystaniem w tym celu Informacji Anonimowych oraz plików cookies dostarczanych przez określone narzędzia takie jak Google Analytics. Administrator nie ma możliwości zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Informacji Anonimowych ponieważ z uwagi na poziom ich ogólności nie jest w stanie przypisać ich do konkretnego Użytkownika. W tym zakresie Administrator może wykorzystywać także inne technologie śledzące, które nie bazują na plikach cookies, a które nie pozwalają na pośrednią lub bezpośrednią identyfikację Użytkownika (nie stanowią danych osobowych Użytkownika).

7. W związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, Administrator zobowiązany jest do realizacji ciążących na nim obowiązków księgowych oraz podatkowych, w tym w szczególności wystawienia faktur, włączenia faktur do dokumentacji księgowej Administratora oraz jej przechowywania. W celu wystawienia faktury Administrator przetwarza takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko, firma, adres siedziby, NIP, REGON.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik posiada aktywne konto w Serwisie Administratora, jak również po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Administratorem przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika zgody przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

3. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez czas realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania.

4. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy liczone od daty wyrażenia przez danego kandydata zgody na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji.

5. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celach komunikacji z Użytkownikiem oraz obsługi korespondencji przetwarzane będą do momentu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem, chyba, że z uwagi na potrzebę wykazania przebiegu prowadzonej korespondencji w przyszłości, niezbędne będzie dokonanie jej archiwizacji. W takich przypadkach Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić przez jaki okres korespondencja podlegać będzie archiwizacji.

6. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera przetwarzane będą do momentu rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub rezygnacji przez Administratora z dalszego jego prowadzenia. Jednocześnie Administrator wskazuje, że Dane Osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane po rezygnacji z subskrypcji Newslettera, jeżeli okaże się to niezbędne do celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z przesyłaniem Użytkownikowi Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania przez Administratora w przyszłości określonych faktów.

7. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją ciążących na nim obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzane będą przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego tj. m.in. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej.

8. Dane Osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem oraz obroną roszczeń przetwarzane będą przez Administratora do czasu przedawnienia określonych roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane Osobowe związane z tworzonym przez Administratora archiwum będą przetwarzane do momentu utraty ich przydatności.

10. Przetwarzanie danych powstałych w skutek wykorzystywania plików cookies lub innych technologii śledzących przechowywane są przez okres do dnia wyrażenia sprzeciwu Użytkownika lub odwołania przez niego zgody na takie przetwarzanie.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane:

A. hostingodawcy, na którego serwerze przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika,

B. operatorom płatności internetowych (takim jak PayPal, Payoneer lub przelewu bankowego),

C. podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora,

D. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora,

E. innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z prowadzoną przez niego działalnością, które mogą również obejmować Dane Osobowe,

F. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, w szczególności umożliwiających profilowanie Użytkownika,

G. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe. W zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji obowiązków podatkowo-księgowych Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać również przekazywane urzędom skarbowym. Ponadto, Dane Osobowe Użytkowania mogą zostać udostępniane organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne oraz służby bezpieczeństwa,

H. spółce Optad360 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem ul. Braci Gierymskich 76, 51-640 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000546171, REGON: 36091371800000, NIP: 7010471176. Powierzenie jest oparte na umowie powierzenia danych osobowych. Powierzenie jest konieczne z uwagi na pomoc spółki optad360 w realizacji celów spółki Publishers Revenue Optimization wskazanych w rozdziale VI. Do przetwarzanych kategorii danych na podstawie powierzenia należą te wskazane w rozdziale V. Dane przetwarzane są przez okres wskazany w rozdziale VI.

2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi dostarczanych przez podmioty przechowujące Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych na terytorium państw trzecich w tym w szczególności w USA. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkownika będzie wówczas dokonywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Podmioty współpracujące z Administratorem, których serwery zlokalizowane są w USA podlegają dodatkowej weryfikacji w zakresie posiadanej certyfikacji zgodnej z decyzją o adekwatności ustanowioną w decyzji Komisji Europejskiej Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą z 10 lipca 2023 r. wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

VIII. INFORMACJE O TWOICH PRAWACH

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkowania, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

A. Prawo dostępu do Danych Osobowych – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane natomiast w przypadku ich przetwarzania jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów ich przetwarzania, w tym w szczególności jaki jest cel przetwarzania oraz kategorie ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo żądać dostarczenia kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.

B. Prawo do sprostowania przetwarzanych Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych Danych Osobowych. Ponadto ma również prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędnych lub mylnych informacji w zakresie swoich Danych Osobowych.

C. Prawo do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika (prawo do bycia zapomnianym) – przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia Danych Osobowych i wyłącznie w sytuacjach, w których Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych do określonego celu – w sytuacji, gdy zdaniem Użytkownika Dane Osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub bezpodstawny, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań.

E. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczone Administratorowi Dane Osobowe. Ponadto, ma prawo przesłać otrzymane dane innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo żądania, by jego Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

F. Prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownikowi ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

G. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

H. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: gdpr@optad360.com.

IX. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Dane Osobowe Użytkownika będą profilowane w celu dostosowania działań marketingowych Administratora do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych, Administrator będzie je przeprowadzać tylko po uzyskaniu zgody od Użytkownika.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednio dobrane środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych przez niego Danych Osobowych. Ochrona Danych Osobowych zapewniana jest przez stosowanie określonych systemów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych przed ich ujawnieniem osobom niepożądanym. Ponadto pozyskane przez Administratora Dane Osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

XI. POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

A. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

B. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi Administrator wykorzystuje 3 rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
 • Analityczne – zwane statystycznymi – zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe.
 • Reklamowe – zwane też marketingowymi – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu Użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach.

C. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:

 • Sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej optad360.com – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Stałe – wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika między sesjami. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

D. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies, w tym narzędzia optAd360 CMP.

E. Do plików cookies używanych na stronie „optad360.com” należą:

 • Plik „_ga” – umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych użytkowników i działa przez 2 lata. Pliku „_ga” używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (w tym usługi Google). Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach.
 • Plik „_gat” – umożliwia odróżnianie użytkowników.
 • Plik „_gid” – umożliwia gromadzenie wewnętrznych informacji o aktywności Użytkownika w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze strony.
 • Plik „optad360_cookies_consent” – umożliwia identyfikację zgód użytkownika wyrażonych (lub nie) na przechowywanie danych pozwalających na wyświetlanie użytkownikowi reklam dostosowanych do jego preferencji na podstawie jego zachowań na stronie.

2. Cele w jakich wykorzystywane są cookies:

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

B. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości,

D. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

E. Administrator usługi wykorzystuje cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

F. Administrator produktu optAd360 AI Engine w narzędziu optAd360 CMP wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • przechowywania informacji na urządzeniu lub dostęp do nich,
 • wyboru podstawowych reklam,
 • tworzeniu profilu spersonalizowanych reklam,
 • wyboru spersonalizowanych reklam,
 • tworzeniu profilu spersonalizowanych treści,
 • wyboru spersonalizowanych treści,
 • pomiaru wydajności reklam,
 • pomiaru wydajności treści,
 • stosowaniu badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców,
 • opracowywaniu i ulepszaniu produktów.

Produkt oferowany przez Administratora (optAd360 CMP) jest zgodny z wymogami standardu TCF 2.0 (Transparency and Consent Framework).

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

A. domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies,

B. użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika,

C. zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika,

D. szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej),

E. użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa,

F. ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu,

G. pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Administratorem,

H. w narzędziu optAd360 CMP użytkownik może spersonalizować ustawienia odnoszące się do plików cookies.

4. Narzędzia oferowane przez Administratora:

A. Narzędzie wykorzystujące pliki cookies:

 • optAd360 CMP czyli Consent Management Platform. Jest to narzędzie zarządzające zgodami użytkowników witryny na wykorzystywanie ich danych pod kątem spersonalizowanej emisji reklam. Dostępna jest w nim lista dostawców reklam, którym przekazywane są informacje zapisywane w plikach cookie, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić, komu umożliwia wykorzystanie informacji o sobie. CMP jest niezbędny dla wszystkich serwisów internetowych posiadających odbiorców z Unii Europejskiej i wymagany przez wszystkich dostawców rozwiązań technologicznych programmatic. optAd360 CMP posiada certyfikat IAB Europe, świadczący o zgodności z Transparency & Consent Framework v2.0. Dzięki certyfikacji naszego narzędzia przez IAB jako Consent Management Platform Service możesz mieć pewność, że spełnia on wymagania niezbędne do udostępniania go przez Administratora podmiotom zewnętrznym.

B. Pozostałe narzędzia oferowane przez Administratora:

 • optAd360 AI Engine – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. Właścicielem wskazanego produktu jest spółka optAd360, będąca podmiotem przetwarzającym dla Administratora. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.
 • Revenue Booster – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.
 • Recovery Tool – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.
 • Ad Mapper – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.
 • Ad Revenue Index – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.
 • Ad Gallery – przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies nie występuje we wskazanym produkcie. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem.

5. Inne technologie śledzące:

Administrator może wykorzystywać inne technologie śledzące niż pliki cookies. Technologie te są anonimowe i bazują na analizie ruchu sieciowego, a także komunikacji pomiędzy wieloma aplikacjami. Rozwiązania te operują w dwóch standardach:

 • ​​FLoC (Federated Learning od Cohorts) to rozwiązanie umożliwiające tworzenie anonimowych kohort na podstawie zainteresowań użytkowników. Po stworzeniu kategorii użytkowników z podobnymi zainteresowaniami są one przetwarzane w celach reklamowych. Rozwiązanie to opiera się o anonimowe, zagregowane dane (nie o konkretnym użytkowniku, a o całej kohorcie, do której dany użytkownik należy).
 • FLEDGE to technologia, która ma na celu umożliwienie wykorzystania remarketingu i reklam kierowanych do niestandardowych odbiorców bez udostępnienia danych stronom trzecim do śledzenia zachowania użytkowników. FLEDGE funkcjonuje na podstawie kilkuetapowego procesu prowadzącego do wyłonienia reklamy, którą ujrzy użytkownik i opiera całość o wywoływanie odpowiednich kodów JavaScript na poszczególnych etapach tego procesu.

Powyższe rozwiązania nie są wszystkimi technologiami śledzącymi, które mogą zostać wdrożone przez Administratora. Technologie anonimowego śledzenia ruchu sieciowego podlegają ciągłemu rozwojowi i mogą być zastępowana przez nowe rozwiązania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz aktualizacji treści niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli będzie niezbędne w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzeniem przez Administratora nowych funkcjonalności w Serwisie.

Rejestracja do sieci optAd360

Zwiększ swoje zyski z reklam!

Dołącz do grona zadowolonych wydawców, którzy dzięki optymalizacji przestrzeni reklamowych przy użyciu naszej technologii zaczęli generować większe zyski.

Zarejestruj się